Strona główna » Instrukcje obsługi » Budżet Domowy

Budżet Domowy

Podstawowe informacje o aplikacji

Budżet Domowy to aplikacja aplikacja bazodanowa służąca do ewidencjonowania wydatków i dochodów osobistych. Ewidencjonowanie wydatków i dochodów pozwala na lepsze planowanie budżetu domowego oraz prowadzenie szczegółowej analizy wydatków.

Wydatki

Okno wydatków służy do ewidencjonowania wydatków. Każdy wydatek można opisać poprzez datę powstania wydatku, kategorię wydatków (np. mięso), miejsce wydatków (np. sklep spożywczy), portfel którym dokonano płatności (np. karta kredytowa lub gotówka), kwotę oraz opcjonalnie opis. Ponadto można opcjonalnie wprowadzić szczegóły wydatku którym są np. poszczególne pozycje paragonu. Do każdego wydatku można dołączyć załącznik w formie dowolnego pliku dokumentującego wydatek np. skan paragonu, faktury lub umowy.

Dochody

Okno dochodów służy do ewidencjonowania dochodów. Każdy dochód można opisać poprzez datę powstania dochodu, źródło dochodu (np. emerytura), portfel do którego wpłynęły środki (np. konto osobiste), kwotę dochodu oraz opcjonalnie opis. Do każdego dochodu można dołączyć załącznik w formie dowolnego pliku.

Kategorie

Okno kategorii związane jest z wydatkami i pozwala na utworzenie własnej dowolnej hierarchi wydatków o dowolnym poziomie zagłębień i szczegółowości, np. Samochód - Ubezpieczenia - OC lub Żywność - Warzywa - Pomidory. Według zdefiniowanych w tym miejscu kategorii ewidencjonouje się wydatki. Kategoryzacja wydatków pozwala na prowadzenie późniejszych analiz wydatków według kategorii. Dzięki temu można sprawdzić ile na przestrzeni zadanego czasu wydano np. na alkohol lub koszty związane z posiadaniem samochodu.

Miejsca wydatków

Okno miejsc wydatków związane jest z wydatkami i służy do zdefiniowana sklepów lub miejsc w których dokonywane są zakupy. Mogą to być miejsca realne takie jak konkretne placówki handlu tradycyjnego lub miejsca w internecie. Wskazywanie przy wydatkach miejsc wydatków pozwala na prowadzenie późniejszych analiz wydatków według np. sklepów. Dzięki temu można sprawdzić ile na przestrzeni zadanego czasu wydano np. w supermarkecie, na stacji benzynowej lub na zakupy internetowe.

Źródła dochodów

Okno źródeł dochodów związane jest z dochodami i służy do zdefiniowania źródeł dochodów takich jak np. wypłata wynagrodzenia, renta, emerytura, stypendium, itp. Wskazywanie przy dochodach źródeł pozwala na prowadzenie późniejszych analiz dochodów z jakich źródeł ile było w zadanym czasie dochodu.

Portfele

Okno portfeli związane jest zarówno z wydatkami jak i dochodami. Służy do zdefiniowania wirtualnych portfeli z których dokonywane są wydatki lub do których wpływają dochody. Z poziomu okna portfeli można wywołać okno transferów w którym można definiować przepływy pieniężne pomiędzy poszczególnymi portfelami takie jak np. przesunięcie środków z pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi lub wypłaty z bankomatów. Wskazywanie przy wydatkach lub dochodach porteli pozwala na prowadzenie późniejszych analiz wpływów lub wydatków na poszczególne konta lub ile gotówki zostało wydane lub wpłnęło.

Transfery

Okno transferów związane jest z portfelami. Służy do przenoszenia środków finansowych pomiędzy portfelami. Dzięki transferom można ewidencjonować np. wypłaty z bankomatów lub przenoszenie środków pomiędzy swoimi kontami bankowymi. Z poziomu okna transferów można wywołać okno rodzajów transferów pozwalających na zdefiniowanie rodzajów transferów, np. wypłata z bankomatu, przelew pomiędzy kontami, itp.

Wydatki stałe

Okno wydatków stałych pozwala na zdefiniowanie wydatków o charakterze stałym i cyklicznym takich jak np. rachunki za media, spłaty rat kredytów. Wydatki stałe definiowuje się analigicznie jak wydatki podając dodatkowo datę pierwszego dodania wydatku stałego oraz jego cykliczność. Po przekroczeniu wskazanej daty wydatek jest automatycznie ewidencjonowany w wydatkach.

Przypomnienia

Okno przypomnień pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości przypomnień służących do przypominania o różnych zdarzeniach finansowych i nie tylko. Po przekroczeniu daty wskazanej w przypomnieniu po uruchomieniu programu wyświetla się okno z treścią zdefiniowanego przypomnienia i z możliwością wskazania akcji dotyczącej kolejnego razu wyświetlenia przypomnienia lub zaprzestania dalszego wyświetlania.

Zestawienia

Okno zestawień pozwala na generowanie różnorodnych zestawień tabelarycznych i graficznych według szeregu zadanych kryteriów i sposobów prezentacji wyników.

Konfiguracja

Okno konfiguracji pozwala na globalne zdefiniowanie waluty na, której operuje aplikacja oraz styl wydruków.